Huisregels

Huisregels en samenlevingsregels geven een invulling aan de normen en waarden die de zorgboer belangrijk vindt. Het is belangrijk dat deelnemers, begeleiders en de zorgboer(in) weten waarop ze aangesproken kunnen worden. Huisregels zijn bijvoorbeeld een verzameling afspraken over:

 • de dagindeling;
 • gezamenlijk eten en koffie drinken;
 • afwasbeurten , opruimen en hygiëne;
 • ziekmelding;
 • roken, alcohol en drugs;
 • te laat komen;
 • respecteren van de privéruimten ;
 • omgang met machines en met dieren (bijvoorbeeld niet alleen tussen de dieren, niet ongevraagd aan machines komen, niet zwaaien met hooivork, veiligheid, Arbowet);
 • omgaan met elkaar (respect, gelijkwaardigheid, niet vloeken, geduldig);
 • omgaan met negatieve gevoelens (niet roddelen, geen dingen vernielen, schreeuwen, in de verdediging schieten);
 • telefoongebruik en social media.

Wij hebben onze huisregels en leefregels en werken via protocollen zodat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt en blijft voelen bij ons. Zo blijft de rust, reinheid en regelmaat hoog in het vaandel staan. Deze huisregels zullen we je van tevoren geven en vertellen.

 

Natuurlijk werken de begeleiders ook volgens regels, bijvoorbeeld  volgens de beroepscode en werken ze volgens de richtlijnen NJI. De Meldcode en gedragscode zijn voorbeelden van protocollen waar zij mee werken. 

 

 

Aanmerkingen

Wij hebben een bepaalde visie, die eerder al is uitgelegd. We staan altijd open voor aanmerkingen, ideeën, opmerkingen of klachten. Alles is altijd op te lossen en je kan altijd bij ons terecht. Laagdrempeligheid, praten, samen tot een oplossing komen is zo belangrijk. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Een klachten procedure, daar hebben wij dan ook nog nooit mee te maken gehad. Echter is elke zorgboerderij verplicht de klachtenprocedure uit te leggen.

 

 

 

  

 

 

Klachtenprocedure & klachtenreglement

 

 

 

Klachtenprocedure

 

Heb je een klacht?

 

 

 

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij.

 

 

 

De zorgboerderij heeft een klachtenreglement cliënten zorgboerderijen. Deze staat ook beschreven in dit formulier en heeft u overhandigd gekregen toen u op de zorgboerderij kwam. Ook staat deze staat op de website van de zorgboerderij: www.zorgboerderijfeniks.nl, op www.zorgboeren.nl en op www.zilliz.nl waar u een autorisatiecode voor heeft gekregen om in te kunnen loggen.

 

 

 

 

 

Wat te doen bij een klacht?

 

 

 

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. Je bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheden je daarvoor gebruikt.

 

·         Bespreek de klacht met de zorgboer(in) op een rustig tijdstip

 

·         Maak met de zorgboer(in) een afspraak om over de klacht te praten. Neem je ouder(s) of vertegenwoordiger(s) mee.

 

·         Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon , tevens klachtenfunctionaris van de zorgboerderij: Mevrouw L. Wensveen

 

§  Emailadres: l.q.e.wensveen@gmail.com

 

§  Plaats Delft

 

§  Wilt u haar telefonisch benaderen dan kan dat: u stuurt haar een mail, waarin u haar privénummer opvraagt. U geeft aan dat het om een vertrouwenskwestie gaat.

 

·         Als een deelnemer van de Zorgboerderij onder de jeugdwet valt, kunt u gebruik maken van een vertrouwenspersoon Advies Klachtenbureau Jeugdzorg ( AKJ ) Deze zijn vrij toegankelijk voor jeugdigen zie www.akj.nl of bel met 088-555100

 

·         Als je er met de zorgboer, al of net via de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris uitkomt, kun je naar stap2 ( de landelijke klachtencommissie landbouw en Zorg) of stap 3 ( de erkende geschillencommissie) gaan. Je kunt deze stappen achtereenvolgens nemen, eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie, maar je kunt stap 2 ook overslaan en direct naar de geschillencommissie gaan.

 

Stap2. Dien een klacht in bij de landelijke Klachtencommissie landbouw en Zorg

 

Voor meer informatie over het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie:

 

https:/www.iar.nl/klachtencommissie.nl

 

 

 

·         Schrijf een brief of e-mail naar de Landelijk klachtencommissie Landbouw en zorg. Vermeld in de brief:

 

·      Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt met het schrijven van de brief

 

·      De naam adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient

 

·      Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover  je een klacht hebt 

 

·      De reden waarom je hier een klacht over hebt

 

·      Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing te komen van de klacht

 

·      Stuur je brief naar:

 

·         Stichting Geschillen in de landbouw c.a.

 

·          Federatie Landbouw en Zorg

 

·         Postbus 245

 

·         6700 AE Wageningen

 

·         of e-mail: info@iar.nl

 

·         Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Klachtencommissie

 

 

 

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij of andere locatie op ebzoek komt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of de klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren.

 

De behandeling brengt voor de klager geen kosten met zich mee

 

 

 

Stap 3. Maak je geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouw en Zor

 

 

 

Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landdbouw, zie: https:/ www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

 

 

 

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen.

 

Bij de Geschillencommissie kun je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

 

          Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg. Vermeld in de brief:

 

·      Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;

 

·      De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon met wie je een geschil hebt;

 

§  Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil

 

§  Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen;

 

 

 

·      Stuur je brief naar: 

 

- Stichting Geschillen in de landbouw

 

- c.a. Geschillencommissie Landbouwzorg

 

- Postbus 245, 6700 AE Wageningen

 

of e-mail: info@iar.nl 

 

-Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

 

 

 

De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen.

 

Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren. 

 

Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg je geschil in behandeling kan nemen moet je eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van je geschil krijg je hier meer informatie over. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

 

 

 

·         ls een deelnemer van de Zorgboerderij onder Stichting BEZINN valt, zijn wij als trajectuitvoerder verplicht om kritiek, calamiteiten, klachten of geschillen te meden bij Stichting BEZINN.

 

·         Er kan dan ook gebruik gemaakt worden van de vertrouwenspersoon van Stichting BEZINN; Willem Hulshof woont in en werkt vanuit Assen en  is rechtstreeks te benaderen: Telefoon : 06 290 44 198 E-mail :  info@dekwestie.nl Voor meer informatie:  www.dekwestie.nl    

 

 

 

Wil je meer informatie?

 

Op www.landbouwzorg.nl staat ook informatie over hoe je een klacht kunt oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie werkt.

 

 

 

 

 

 

 

 KLACHTENREGLEMENT

 

 

Klachtenreglement cliënten zorgboerderijen

 

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

 

 

1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

 

 

a. zorgboerderij: een instelling waarin zorg wordt gecombineerd met landbouw :   

 

b. zorgboer: een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die een zorgboerderij in stand houdt 

 

 

 

c. cliënt : natuurlijke persoon die zorg vraagt dan wel aan wie de zorgboer zorg verleent of heeft verleend;

 

 

 

d.   klacht :  uiting van onvrede over een handeling, of het nalaten daarvan, alsmede over het nemen van een besluit, dat gevolgen heeft voor een cliënt, door de zorgaanbieder of door een persoon die voor de zorgaanbieder werkzaam is, die schriftelijk of per e-mail is ingediend bij de zorgboer, al dan niet in combinatie met een verzoek tot schadevergoeding; 

 

 

 

e. klager :  degene die een klacht indient; 

 

 

 

f.  aangeklaagde :  degene op wiens besluit of op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft; 

 

 

 

g. cliëntenraad :  de cliëntenraad die op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is ingesteld ten behoeve van de cliënten van de zorgaanbieder;

 

 

 

h. klachtenfunctionaris : degene die binnen de organisatie die de zorgboerderij in stand houdt, belast is met de opvang van klachten van cliënten;

 

 

 

i. zorg : zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringwet, Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning dan wel handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg inclusief Wlz-zorg of Zvwzorg, alsmede andere handelingen met een ander doel dan het bevorderen of bewaken van de gezondheid van de cliënt. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Klachtopvang

 

 

 

Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?

 

 

 

Een cliënt kan zijn ontevredenheid bespreken met:

 

a.  de medewerker over wie hij niet tevreden is;

 

b. diens leidinggevende;

 

c. de klachtenfunctionaris.

 

d. de vertrouwenspersoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3 De medewerker en diens leidinggevende

 

 

 

1. Een medewerker stelt degene die ontevreden over hem is in de gelegenheid om diens ontevredenheid met hem te bespreken. De medewerker betrekt anderen bij het gesprek als dit bevorderlijk is voor de oplossing van de onvrede en de cliënt daartegen geen bezwaar maakt.

 

 

 

2. Medewerkers maken ontevreden cliënten zo nodig attent op de klachtenregeling en de klachtenfunctionaris. 

 

 

 

3. Medewerkers bespreken onvrede van cliënten in het team waarvan zij deel uitmaken met als doel de onvrede weg te nemen en / of te voorkomen dat opnieuw onvrede ontstaat.   

 

 

 

4. Indien een cliënt een leidinggevende vertelt dat hij ontevreden is over een medewerker, stelt de leidinggevende de cliënt in de gelegenheid om de onvrede met hem te bespreken. De betreffende medewerker is bij dit gesprek aanwezig tenzij de leidinggevende of de cliënt dit niet wenselijk vindt. Lid 2 en 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op bespreking van de onvrede door een leidinggevende.

 

 

 

Artikel 4 De klachtenfunctionaris

 

 

 

1. De klachtenfunctionaris heeft ten minste de volgende taken:

 

 a. hij informeert cliënten, medewerkers en derden over de klachtenregeling;

 

 b. hij adviseert degenen die overwegen een klacht in te dienen en helpt hen desgevraagd bij het formuleren daarvan;

 

 c. hij helpt cliënten en hun vertegenwoordigers dan wel hun nabestaanden met het oplossen van hun onvrede. 

 

 

 

2. De klachtenfunctionaris richt zich bij het verrichten van zijn werkzaamheden op het bereiken van een duurzame oplossing van de onvrede en op herstel van de relatie tussen degene die een beroep op hem doet en degene op wie diens onvrede betrekking heeft. 

 

 

 

3. De zorgboer beschrijft de taken en de werkwijze van de klachtenfunctionaris nader in een functiebeschrijving.

 

 

 

4. De klachtenfunctionaris verricht zijn werkzaamheden overeenkomstig de wet en de voor hem geldende beroepsnormen en functiebeschrijving. De zorgboer onthoudt zich van inmenging in de wijze waarop de klachtenfunctionaris zijn werkzaamheden in een concreet geval verricht. 

 

 

 

5. De klachtenfunctionaris registreert zijn contacten met cliënten, de werkzaamheden die hij naar aanleiding daarvan heeft verricht en de resultaten daarvan. Op basis van deze registratie stelt de klachtenfunctionaris periodiek een rapportage op van zijn werkzaamheden en zijn bevindingen. Deze rapportage brengt hij uit aan de Raad van Bestuur. De klachtenfunctionaris kan in zijn rapportage aanbevelingen opnemen. 

 

 

 

6. De zorgboer stelt de klachtenfunctionaris in staat om zijn taak naar behoren te vervullen en draagt ervoor zorg dat de klachtenfunctionaris niet wordt benadeeld wegens de uitoefening van zijn functie. 

 

 

 

7. Indien hij van mening is dat hij zijn taak niet naar behoren kan vervullen of indien hij van mening is dat hij wordt benadeeld wegens de uitoefening van zijn functie, kan de klachtenfunctionaris dit rechtstreeks melden bij de zorgboer. De zorgboer onderzoekt zo’n melding en neemt zo nodig passende maatregelen. 

 

 

 

8. Klachten over de klachtenfunctionaris, hetzij in de functie van klachtenfunctionaris, hetzij in een andere functie bij de zorgboerderij, worden behandeld op basis van deze klachtenregeling, met dien verstande dat de klachtenfunctionaris daarbij zelf geen rol heeft. De klager kan zich voor advies en bijstand bij een klacht over de klachtenfunctionaris wenden tot een door de zorgboer aan te wijzen waarnemend klachtenfunctionaris. 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Klachtenbehandeling

 

 

 

Artikel 5 Het indienen van een klacht

 

 

 

1. Een klacht kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de zorgboer. 

 

 

 

2. Een klacht kan worden ingediend door:

 

a. de cliënt;

 

b. diens vertegenwoordiger;

 

c. diens gemachtigde;

 

d. diens zaakwaarnemer;

 

e. diens nabestaanden. 

 

 

 

3. Een persoon die meent dat hij ten onrechte niet als vertegenwoordiger van een cliënt wordt beschouwd kan daarover een klacht indienen. 

 

 

 

4. Indien de klacht nog niet is besproken met de klachtenfunctionaris is de zorgboer bevoegd om de klager voor te stellen alsnog met behulp van de klachtenfunctionaris te proberen de klacht informeel op te lossen. Indien de klager ingaat op dit voorstel neemt de zorgboer de klacht niet in behandeling. De zorgboer neemt de klacht alsnog in behandeling als de klager hem laat weten dat het niet gelukt is de klacht informeel op te lossen. 

 

 

 

Artikel 6 Bevoegdheid van de zorgboer 

 

 

 

1. De zorgboer beoordeelt of hij bevoegd is om van een klacht kennis te nemen. Indien dit naar zijn oordeel niet het geval is, deelt hij dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de klager.

 

 

2.  De zorgboer is niet bevoegd om klachten te behandelen over beslissingen die  in artikel 55 van de Wet zorg en dwang en artikel 10:3

van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg genoemd worden. Deze klachten stuurt de Raad van Bestuur ter behande­ling door

aan de klachtencommissie die op basis van de Wet zorg en dwang of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg is ingesteld.

 

 

3. Indien de zorgboer een klacht niet in behandeling neemt omdat deze betrekking heeft op een andere zorgaanbieder, stuurt de zorgboer de klacht door naar de zorgaanbieder op wie de klacht betrekking heeft, tenzij de klager desgevraagd bezwaar  maakt tegen doorzending van zijn klacht. 

 

 

 

Artikel 7 Ontvankelijkheid van de klacht

 

 

 

1. De zorgboer verklaart een klacht niet-ontvankelijk als:

 

a. dezelfde klacht van dezelfde klager reeds door de zorgboer is behandeld;

 

b. dezelfde klacht van dezelfde klager reeds in behandeling is bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg of bij Geschillencommissie Landbouw en Zorg

 

c. een gelijke klacht nog in behandeling is;

 

d. de klacht wordt ingediend door een persoon die daartoe niet bevoegd is;

 

e. de klacht betrekking heeft op een gebeurtenis die langer dan twee jaar geleden heeft plaatsgevonden, tenzij de klacht tevens een verzoek tot schadevergoeding betreft, in dat geval geldt de wettelijke verjaringstermijn. 

 

 

 

2. Indien de zorgboer een klacht niet-ontvankelijk verklaart, deelt hij dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de klager.

 

 

 

Artikel 8 Werkwijze bij beoordeling van een klacht

 

 

 

1. De zorgboer neemt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact op met de klager en met degene op wie de klacht betrekking heeft om te bespreken hoe de klacht behandeld zal worden. Op basis van deze gesprekken bepaalt de zorgboer de te volgen procedure en stelt de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft hiervan in kennis. 

 

 

 

2. Bij de behandeling van een klacht neemt de zorgboer het volgende in acht: 

 

a. een klacht wordt niet beoordeeld dan nadat degene op wie de klacht betrekking heeft gelegenheid heeft gekregen om op de klacht te reageren; 

 

b. indien een onderzoek plaatsvindt naar de gang van zaken waarop de klacht betrekking heeft wordt dit niet uitgevoerd door degene op wie de klacht betrekking heeft of door diens directe collega of leidinggevende; 

 

c. de uitkomst van een onderzoek naar de gang van zaken waarop de klacht betrekking heeft wordt medegedeeld aan de klager en aan degene op wie de klacht betrekking heeft, zij krijgen gelegenheid om op het onderzoek te reageren en worden in kennis gesteld van elkaars reactie.

 

 

 

Artikel 9 Stopzetting behandeling van de klacht

 

 

 

Een klacht wordt niet verder behandeld, indien de klager de klacht intrekt. De klager kan de klacht intrekken door schriftelijk of per e-mail aan de zorgboer te kennen te geven dat hij geen verdere behandeling van de klacht wenst.

 

 

 

Artikel 10 Beoordeling klacht door de zorgboer

 

 

 

1. De zorgboer beoordeelt klachten zo spoedig mogelijk. Indien de zorgboer voorziet dat voor de beoordeling van de klacht meer dan zes weken nodig zijn, deelt hij dit, voor het verstrijken van deze termijn, schriftelijk of per e-mail mee aan de klager en aan degene op wie de klacht betrekking heeft. De zorgboer meldt tevens binnen welke termijn het oordeel alsnog gegeven zal worden. Deze termijn is niet langer dan tien weken, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de klacht door de zorgboer. 

 

 

 

 2. Indien de zorgboer concludeert dat de klacht ook binnen de verlengde termijn niet beoordeeld kan worden, deelt de zorgboer dit schriftelijk of per e-mail mee aan de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft. De zorgboer geeft aan waarom de klacht niet binnen de termijn beoordeeld kan worden en binnen welke termijn alsnog een oordeel zal volgen. De zorgboer verzoekt de klager om hem binnen twee weken te laten weten of hij het oordeel wil afwachten en de klacht niet voorlegt aan de klachtencommissie of de geschillencommissie. Indien de klager hiertoe niet bereid is en de voorkeur geeft aan indiening van de klacht bij de klachtencommissie of de geschillencommissie, is de zorgboer bevoegd om de klachtenprocedure te beëindigen. 

 

 

 

3. De zorgboer zendt zijn oordeel over de klacht aan de klager en aan degene op wie de klacht betrekking heeft. Hij geeft in zijn oordeel weer hoe de klacht is behandeld, hij motiveert zijn oordeel over de klacht en geeft aan of de klacht aanleiding geeft om maatregelen te nemen en zo ja welke dit zijn en binnen welke termijn deze zullen zijn gerealiseerd.

 

 

 

4. De zorgboer vermeldt dat de klager, indien hij niet tevreden is over de uitkomst van de klachtenprocedure, zoals beschreven in de in het derde lid bedoelde mededeling, de mogelijkheid heeft om de klacht ter beoordeling aan de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg dan wel de Geschillencommissie voor te leggen. De zorgboer vermeldt tevens binnen welke termijn de klager dit kan doen en vermeldt het adres en de website van de klachtencommissie en de geschillencommissie. 

 

 

 

Artikel 11 Beoordeling klacht die op meerdere zorgaanbieders betrekking heeft

 

 

 

1. Indien een klacht betrekking heeft op zorg die door meerdere zorgaanbieders in onderlinge samenhang wordt aangeboden en de klager meldt dat hij de klacht ook bij andere zorgaanbieders heeft ingediend en prijs stelt op gecombineerde behandeling van de klacht door de verschillende zorgaanbieders bij wie hij de klacht heeft ingediend, neemt de zorgboer contact op met de andere zorgaanbieders bij wie de klacht is ingediend. 

 

 

 

2. De zorgboer spreekt met de andere zorgaanbieders af hoe de klacht behandeld zal worden zodat dit leidt tot een gezamenlijke oordeel van de gezamenlijke zorgaanbieders dan wel een op elkaar afgestemd oordeel van de verschillende zorgaanbieders afzonderlijk. 

 

 

 

3. Onder zorgaanbieders worden in dit artikel ook verstaan: aanbieders van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. 

 

 

 

Artikel 12  Geschillencommissie en Klachtencommissie

 

 

 

1. Indien een klacht, na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de klager is opgelost en de klager daarin niet berust, kan de klager de klacht voorleggen  aan de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg, dan wel een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Landbouw en Zorg van De Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. 

 

 

 

 

 

Artikel 13  Archivering en bewaartermijn klachtendossier 

 

 

 

1. De zorgboer bewaart alle bescheiden met betrekking tot een klacht in een dossier. Een dossier wordt maximaal twee jaar bewaard. De zorgboer is bevoegd de bewaartermijn van een dossier te verlengen.

 

 

 

2. Documenten met betrekking tot een klacht worden niet in het dossier van de cliënt

 

bewaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 14 Geheimhouding

 

 

 

Een ieder die betrokken is bij de behandeling van klachten en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de klachtenregeling de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

 

 

 

Artikel 15 Overige klacht- en meldmogelijkheden

 

 

 

Deze regeling laat de mogelijkheden om klachten voor te leggen aan andere instanties onverlet. 

 

 

 

Artikel 16 Kosten

 

 

 

Voor de behandeling van klachten brengt de zorgboer geen kosten in rekening aan de klager

 

of degene op wie de klacht betrekking heeft.

 

 

 

Artikel 17 Openbaarmaking klachtenregeling

 

 

 

De zorgboer brengt deze regeling onder de aandacht van cliënten en hun vertegenwoordigers door hen bij het aangaan van de overeenkomst te attenderen op deze regeling o.a. via de uitdeelbrief Landelijke Klachtenregeling Landbouw en Zorg, door hun desgevraagd een exemplaar van de regeling te verstrekken en door de regeling op de website van de zorgboerderij te plaatsen. 

 

 

 

Artikel 18 Evaluatie

 

 

 

1. De zorgboer evalueert deze klachtenregeling binnen twee jaar na inwerkingtreding en vervolgens zo vaak als de Raad van Bestuur dit wenselijk vindt. 

 

 

 

2. De zorgboer betrekt bij iedere evaluatie ten minste de klachtenfunctionaris, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. 

 

 

 

Artikel 19  Onvoorziene omstandigheden  

 

 

 

In situaties waarin deze regeling niet voorziet, beslist de zorgboer

 

 

 

Artikel 20  Vaststelling en wijziging regeling

 

 

 

1. Deze regeling wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de zorgboer.

 

 

 

3. Voorgenomen besluiten tot vaststelling of wijziging van deze regeling legt de zorgboer ter advisering voor aan de cliëntenraad en ter instemming voor aan de ondernemingsraad.

 

 

 

Artikel 21  Datum van inwerkingtreding

 

 Dit reglement treedt in werking op 01-03-2018

 

 

 

 

 

 

 


Zorgboerderij Feniks  |  Oostpolderweg 11-13  |  9909 TH Spijkin  

info@zorgboerderijfeniks.nl

0596-591010

 

© 2017 Zorgboerderij Feniks                                                               Website ontwikkeld door: Jimdo | Ontwerp: Babs Hekman